Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Prof. dr. Antanas Trimakas (g. 1902 06 19 – 1964 02 27 )

Pagal   /  2015 rugsėjo 24  /  Komentarų nėra

196

LR diplomatas, teisininkas, žurnalistas, spaudos darbuotojas, pedagogas  JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas, Lietuvos Laisvės Komiteto ir Lietuvos delegacijos Pavergtųjų Tautų Seime narys, Pavergtųjų Tautų Seimo politinės komisijos pirmininkas, Lietuvos Krikščionių Demokratų partijos aktyvus narys išeivijoje, Tarptautinio krikščionių demokratų sąjūdžio narys, Ateitininkų organizacijos narys (nuo 1918 m), Lietuvių Teisininkų draugijos centro valdybos narys, „The Baltic Review“ ir „Revista Báltica“ redaktorius  ir Seton Hali Newark N.J. universiteto profesorius.

Antanas Trimakas  gimė 1902. VI. 19 Taupriuose, Biržų apskr. Baigęs Biržų gimnaziją, studijavo ekonomikos, teisės ir politikos mokslus Lietuvos Universitete Kaune, Prancūzijos Grenoblio ir Lillio universitetuose, Tarptautinės Teisės Akademijoje Hagoje ir Tarptautinių Mokslų Mokykloje Ženevoje. 1930 Lillio universitetas už disertaciją „Le mouvement coopératif en Lithuanie“ jam suteikė filosofijos daktaro laipsnį. 1931 m Prancūzijos Statistikos Institutas jį vieną pimųjų apdovanojo aukso medaliu.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti  nepriklausomos Lietuvos diplomatinėje  tarnyboje. 1930-35 — pirmasis sekretorius Lietuvos pasiuntinybėje Švedijoje; 1935-38 — Centro Europos skyriaus vedėjas Užsienio Reikalų ministerijoje; 1938-39 — patarėjas Lietuvos pasiuntinybėje Lenkijoje; 1939 — Lietuvos Respublikos  Generalinio konsulato Vilniuje –generalinis konsulas ir pasiuntinybės patarėjas. Eidamas šias pareigas dėjo pastangas ir gelbėjo Lenkijos karo pabėgėlius, lenkus ir žydus, išduodamas vizas. 1944 m susiorganizavus VLIK-ui — jo politinės komisijos narys. Pasitraukęs į Vakarus, po Vokietijos kapituliacijos iš Prancūzų okupacinės valdžios gavo pripažinimą eiti Lietuvos generalinio konsulo pareigas Tiubingene, Vokietija. 1945-47 — Balfo įgaliotinis Europoje ir VLIK-o vykdomosios tarybos reikalų vedėjas. 1947 atvyko į Ameriką ir kurį laiką profesoriavo Erie kolegijoje, vėliau persikėlė į Seton Hali universitetą, Newark, N.J. Diplomatui  P. Žadeikiui 1951 suorganizavus Lietuvos Laisvės Komitetą, jo narys ir sekretorius. 1954 susiorganizavus Pavergtųjų Europos Tautų Seimui — Lietuvos delegacijos tame Seime narys ir vicepirmininkas  bei jos politinės komisijos narys, o pastaruosius dvejus  metus  jos pirmininkas. 1954  Vidurio Europos krikščionių demokratų unijos( CDUCE) vykdomojo komiteto vicepirmininkas. Nuo 1957 m  iki 1964 m — VLIK-o pirmininkas. Mirė Niujorke 1964 m vasario 27 d. Praeitais metais minėjome šio iškilaus diplomato  50- ąsias mirties  metines.

Autobiografiją  parengė E. Lukoševičius. Literatūra LE. Bostonas. T.- XXXI Mėnraštis Aidai 1964 m.

Nuotraukos iš apsilankymo Lietuvoje 2014 09 22 IX forto. Kauno ir Šiaulių getų  likvidavimo 70 metis. Tuomet teko supažindinti tautiečius ir svečius iš užsienio su  žinoma ir dar nežinoma LR diplomato dr. Antano Kalvaičio veikla Klaipėdoje 1939 -1940 metais. (Aut.pastaba)

Ernestas+L1540323

ernestas+L1540325

ernestas+L1540327

ernestas+L1540334

ernestas+L1540339

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →