Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Dėkingi Frydrichui Megniui už saugotą lietuvių kalbą

Pagal   /  2014 balandžio 27  /  Komentarų nėra

Paskutinę spalio dieną, Visų šventųjų išvakarėse, Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko Reformacijos šventė (spalio 31-oji yra laikoma Martyno Liuterio pradėtos reformacijos pradžia).

Paskutinę spalio dieną, Visų šventųjų išvakarėse, Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko Reformacijos šventė (spalio 31-oji yra laikoma Martyno Liuterio pradėtos reformacijos pradžia).

Ši šventė, kaskart švenčiama vis kitose Lietuvos liuteroniškosiose bažnyčiose, šįkart iškilmės vyko, 2011 m. spalio 31 d., pirmadienį, Žemaičių Naumiestyje. Būtent čia, lygiai prieš 100 metų, išleistas pirmas periodinis evangelikų liuteronų savaitraštis „Svečias“. Jį, nebodamas sunkumų, leido Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų bažnyčios kantorius Frydrichas Megnis.

Žemaičių Naumiesčiui, kaip ir Šilutei, mininčiai 500 jos vardo paminėjimo metines, šie metai ypatingi: sukanka 450 metų, kai rašytiniuose šaltiniuose paminėta Žemaičių Naumiesčio vietovė, 90 metų, kai įsteigta mokykla, 100 metų, kai 1911 m. Žemaičių Naumiestyje pradėtas leisti savaitraštis „Svečias“ (Sweczias)“, kuris tuomet buvo ne tik pirmasis periodinis evangelikų liuteronų leidinys Didžiojoje Lietuvoje, bet ir pirmas po lietuviškos spaudos atgavimo 1904 m. periodinis leidinys Žemaitijoje.

Į nauju rūbu po remonto vilkinčią Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų bažnyčią susirinko parapijiečiai, sulaukta daug garbių svečių iš Lietuvos, kaimyninių šalių kunigų. Prie altoriaus iškilmingai liturgijai stojo kunigas Mindaugas Žilinskis, į bažnyčią įžengė gausi kunigų procesija, atlydėjusi vyskupą Mindaugą Sabutį.

„Susirinkome su viso pasaulio krikščionija, draugais, kaimynais paminėti reformacijos ir savo kalbos šventės“, – pasveikino susirinkusiuosius parapijos kunigas M. Žilinskis.

Šventinė liturgija persipynė su malda ir skaitymais iš Šventojo Rašto: „…nėra nieko uždaryta kas nebūtų atidengta, nėra nieko paslėpta, kas neliktų nežinoma, ką kalbu tamsoje sakykite vidury dienos, ką šnibždu į ausį – skelbkite nuo stogų…“

Vyskupas M. Sabutis priminė, kad ne už ilgo, 2017 metais, bus minimos 500-osios reformacijos metinės. Vyskupas paskatino džiaugtis, kad ir per vargą, netektis, įvairiausias įtampas šiandien ši bažnyčia gyvuoja, joje skelbiamas Dievo žodis.

Prieš 100 m. kelionę pradėjęs „Svečias“

Apie latvį, savo gyvenimo kelią radusį Lietuvoje, Frydrichą Megnį, jo veiklą ir nuopelnus kalbėjo LELB konsistorijos narys, kunigas dr. Darius Petkūnas, Klaipėdos universiteto dr. Janina Janavičienė, prieš 40 m. pradėjusi tyrinėti šio Paprūsės krašto kalbą, tradicijas, „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ autorius ir sudarytojas Algirdas Žemaitaitis (sąsajų su šia asmenybe savo šeimoje rado Seimo narys Remigijus Žemaitaitis – red. pstaba). Seniūnas Jonas Budreckas priminė, kad jau 10 metų (po 90 m. pertraukos) naumiestiškiai kasmet išleidžia po „Svečią“ – laikraštį Žemaičių Naumiesčio krašto žmonėms.

F. Megnis gimė 1873-aisiais latvių ūkininkų šeimoje, Skuodo parapijos, Prialgavos kaime, mokėsi Telšiuose, vėliau mokėsi Karalienės mokytojų seminarijoje, 1896 m. paskirtas Batakių vargonininku bei kantoriumi, o po kelių metų atkako į Žemaičių Naumiestį. Nors nebuvo baigęs teologijos studijų, tačiau turėjęs pamokslininko praktiką, uoliai pasinėrė ne tik į bažnytinę veiklą: Žemaičių Naumiestyje suorganizavo vokiečių, netrukus ir lietuvių bažnytinius chorus (Žemaičių Naumiestyje veikia seniausias bažnytinis choras Lietuvoje), spaudos draudimo metais slapta mokė konfirmantus tikybos ir lietuviško rašto, įsteigė blaivybės draugiją, rūpinosi ūkine bažnyčios veikla: nuo pamatų perstatė kleboniją, baigė mūryti skaldytais akmenimis bažnyčios šventoriaus tvorą, į kuriuos įstatyti geležiniai vartai, nupirkta žemės kapinių plėtrai. Bet didžiausias jo nuopelnas – 1911 m. pradėtas leisti savaitraštis „Svečias“ (Sweczias).

Pirmieji šeši numeriai išspausdinti Tilžėje, E. Jagomasto spaustuvėje. Vėliau F. Megnis nusipirko spausdinimo mašiną ir savo lėšomis leido savaitraštį Žemaičių Naumiesčio liuteronų bažnyčios klebonijoje. Išleisti 184 numeriai, paskutinis – 1914 m., tolesnį leidimą nutraukė prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas. Savaitraštis buvo spausdinamas 600 egz. tiražu. Po spaudos atgavimo Žemaičių Naumiestis tapo penktąja tuometinės Rusijos vietove, kur spausdinti ir leisti lietuviški laikraščiai. Kaune buvo leidžiama 10, Vilniuje – 7, Seinuose – 3, Rygoje – 3 ir „Svečias“ – Žemaičių Naumiestyje.

A. Žemaitaitis, pasveikinęs kraštiečius, prisiminė, kad prieš 50 metų ir jis baigė Žemaičių Naumiesčio vidurinę mokyklą, o šioje istorinėje vietoje esąs ne pirmą kartą. Pirmą kartą čia buvo 1943 m. spalį, kai jo kaktą krikštydamas palietė F. Megnis. Jis išsamiai pasakojo apie F. Megnį ir jo leistą savaitraštį.

Pasak dr. J. Janavičienės, F. Megnis – kunigas, švietėjas, mokytojas, Žemaičių Naumiestį išgarsinęs visoje Lietuvoje, šiandien yra nusipelnęs įamžinimo, todėl prie klebonijos turėtų atsirasti lenta ar akmuo, liudijantys apie čia gyvenusį ir „Svečią“ leidusį F. Mėgnį. Savo kalbą ji baigė anų laikų F. Megnio eilėmis, kurios aktualios ir šiandien: „Mylėk Tėvynę, vargingą Lietuvą, ji ilgą čėsą tamsybėj buvo, mylėk brolius, gera jiems linkėk, pats apsišvietęs juos šviesti skubėk“.

Pasak Žemaičių Naumiesčio evangeliškosios parapijos kunigo M. Žilinskio turime būti dėkingi, kad ir šiandien galime kalbėti savo motinų kalba – lietuvių. Jis pakvietė pasiklausyti gražiausių dainų apie Lietuvą, Tėvynę, Tikėjimą, kurias atliko profesionalus dainininkas Liudas Mikalauskas. Susirinkusius vienijo dainos tapusios laisvės šaukliais, „Viešpaties lelija“, „Dieve, laimink Lietuvą“, „Šaukiu aš tautą“ ir kitos.

Po pamaldų, giesmių, dainų ir paminėjimo, kad čia, Žemaičių Naumiestyje, prieš 100 metų tikėjimo, meilės, pažinimo žodį maldoje ir laikraštyje skelbė Frydrichas Megnis, ant jo kapo padėta gėlių, uždegta žvakučių. Senojoje klebonijoje veikė paroda su nuotraukomis, savaitraščio „Svečias“ kopijomis bei vienu autentišku jo numeriu.

Reportažas apie Reformacijos šventę:

Laima Putriuvienė, „http://www.litera.lt/daugiau/2514“, 2011 m. lapkričio 7 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 balandžio 27
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: balandžio 27, 2014 @ 5:54 am
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →